Untitled design (7)

Zapisnik delavnice OPPN Vršče 08.01.2020

Predstavitev sodelujočih: ga. Fink, Občina Gorje, moderator Janez Hudovernik.

 

P pozdravu, Gospa Fink na začetku predstavi potek dosedanjega dela priprave OPPN:

Pove, da je bilo V decembru dogovorjeno, da se za osnovno dogovarjanje glede ciljev prične nov postopek. Zamišljeno je da se na samem začetku izvedejo delavnice za deležnike OPPN in za zainteresirano javnost.

Območje  ki ga OPPN obravnava, ostaja enako skladno z obstoječim OOPN, ki je bil zasnovan nekaj let prej.  Začrtan je bil skladno z zahtevami  nosilcev urejanja prostora. Ta je vključeval tri predvidena območja urejanja – funkcionalne enote. F1 –  ob levem bregu reke Radovne, F2 – območje Vezenin in F3 – Območje Vršče.

  1. Hudovernik uvodoma pozdravi, opraviči odsotnost predsednika TD Gorje. Razloži zakaj ima TD Gorje ponovni interes Turističnega društva Gorje in princip trajnostnega vzdrževanja in gospodarjena. Pojasni nujo po razvoju območja in del vizije.

Ključna težava ki se pojavlja na območju, je Promet ureditve v Gorjah. Turističnega društva Gorje je tako tudi  podalo pobudo na občini da se v Gorjah ustvari centralno parkirišče. Po vzoru lanskega parkirišča na LIP Bled. Cilj je da promet usmerimo v točke kjer je obvladljiv.  To so začasne rešitve.

Funkcionalno enoto 1 želimo razviti čimbolj trajnostno in dolgoročno. Eventualno dolgoročno to tudi mogoče tudi zapreti – ustvariti zeleni pas. Začasno pa ga je treba tudi urediti. Želimo pa tudi obdržati lopo vzdrževalcev za hranjenje materiala.

V funkcionalni enoti 2 bi uredili objekt Vezenin, za katerega obnovo potrebujemo spremembo OPPN. Objekt želimo spremeniti v multimedijski center, ki bi bil odprt celo leto, ne samo med sezono.  In ki bi prevzel nekaj obiska zaradi omejitve vstopa. Izdelali bi sanitarije in vse pripadajoče objekte.

V funkcionalni enoti 3 bi želeli imeti začasno parkirišče do ograje. V tem območju ni planiranih nobenih sprememb.

Ga. Fink predstavi osnovne podatke in ukrepe glede množičnosti obiskovanja, ki so podani z strani TD Gorje (velikost parkirišč, internetna prodaja vstopnic) Predstavi vse tri funkcionalne enote in obrazloži prostorski razvoj z možnostmi prostorskega predvidevanja in načrtovanja, ki trenutno ne pomeni kakršne koli gradnje. Predstavi tudi dolgoročno vizijo prenove objekta Vezenin.

Mojca Kodrič pozdravi idejo zasnove urejanja  območja. Strinja se da bi skozi sotesko uvedli enosmerni promet. Želi da TD gorje predstavi več informativnih tabel. Težava ki jo vidi, je postavitev preusmeritvenih tabel za parkirišče LIP Bled.

Tomaž Bregant pojasni da te table so bile sicer postavljene, a ne zadoščajo. Uspeli smo se priključiti na Blejsko turistično prometno-obveščevalno infrastrukturo, a ljudje jih ne upoštevajo. Druga težava pa je da ljudje uporabljajo navigacijo ki jih pelje čez ožje ceste preko Sebenj do Podhoma, ne pa po obvoznici.

Anamarija Habjan je prepričana da se vsak tujec ki pride na območje pozanima o tem kam gre in pogleda na internet. Če bodo pa znaki povsod v okolici Vintgarja enotni bodo pa to tudi turisti upoštevali. Če jih na to opozarjamo povsod – na spletu – v hotelih – pri ponudnikih na tablah. Potrebna je konsistenca.

Kovačevič Srečo povpraša, če je kdo ažuriral podatke ‘Garminu’ in na internetu glede dostopanja in parkiranja.
Janez Hudovernik poudari da intenzivno delamo na tem. Table žal niso v naši moči spreminjati. Delamo pa na obveščanju – imamo tudi zaposleno ki bo zadolžena za obveščanje gostov. Vendar vsi napotkov ne upoštevajo, tudi spremembe pri internetnih gigantih trajajo nekaj časa da se premenijo.

Aljaž Stošicki ki mu odgovori, da obstaja vsaj pet sistemskih dobaviteljev kart.  Praktično nemogoče je  ažurirati vse navigacijske karte, tudi v letih. Poudari, da je trenutno edini možni način obveščanja obiskovalcev soteske, glede stanja na cestah in parkiranja, mreženje. Pristop dedicirane osebe se mu zdi pravilen.
Urediti je potrebno pot čez Hom. Hkrati poda mnenje da je treba pri urejanju poti čez Hom upoštevati živino na pašniku – za varnost tako obiskovalcev kot živine.
Janez Hudovernik pove da smo za ureditev poti že povezani tudi z občino Bled, ter bomo enosmerno pot skozi Vintgar ter s tem povratek čez Hom stimulirali.

Marjan Zupan zastavi vprašanja  glede  ‘parkirišča pod Pekarno’ ki naj bi se v letu 2020 uredilo.
Janez Hudovernik  pove da ima Turistično društvo v ta namen že rezervirana sredstva.
Župan Peter Torkar najprej pozdravi sodelujoče na delavnici, v odgovor pa pojasni, da je v občinskem proračunu 2020 investicija na tem območju za širitev ceste z javno razsvetljavo. ter pločnik, ne gre pa za parkirišče. Parkirišče je bilo začasno za katerega se je Turistično društvo domenilo z lastnikom zemljišča.

Jure Soklič povpraša kaj je z predlogi in pripombami na OPPN, ki so bili že podani v preteklosti. Želi vedeti kaj se je zgodilo z njimi. Pozdravi parkirišče pri LIP-u. Poda mnenje da bi se promet moral ustaviti že pred predorom v Podhomu, da se s tem razbremeni promet skozi vas. Poda pobuda za centralno parkirišče ob Mlečni cesti. Motil ga je enosmerni promet čez Gorje in Podhom. Našteje kakšne so pomanjkljivosti signalnih tabel, ter težave z zaposlenimi redarji, ki usmerjajo promet čez Gabrc. Predlaga usmerjanje prometa izmenično – pet minut v eno smer, pet v drugo.
Turiste vidi kot okupatorje – mnenja je, da je več ali manj vse narobe. Poudari da ljudje lahko hodijo – koliko ljudi gre peš iz bleda. In zelo hitro se lahko uredi pešpoti. Primer Gabrčnikov breg  in dodatna pot čez Vršče. Sedaj pa tam turisti uničujejo travnike in pašnike brez nadzora.

Mojca Kodrič je mnenja, da je treba postaviti več ključnih tabel in kažipotov na poti okrog Homa ter v vasi, saj se turisti izgubljajo in niso orientirani.
Janez Hudovernik  pove da ima Turistično društvo že v načrtu urediti.

Kristl Ogris ml. poudari, da se moramo pogovarjati o strateških odločitvah. Zanima ga, kaj storiti v nekaj letih, definirati kaj v petih letih, kaj v desetih. Kaj se bo zgodilo v prihodnje z Vrščami, menja je, da bodo ljudje, tablam in opozorilom navkljub, v Podhom prišli. Kam jih bomo usmerili. Predlaga da začasno še vedno obdržimo parkiranje na Vrščah.
Predlaga tudi, da bi namesto objekta Vezenin postavili dva lepa manjša objekta. Potrebujemo sanitarije, sprejemne pisarne in marsikaj drugega.
Ga. Fink prosi za predlog kakšen namen naj bi ta objekta imela. Pomembna je vsebina.

  1. Hudovernik vse navzoče povabi tudi k udeležbi na razvojni posvet turizma v občini Gorje ki se bo odvijal 6. marca.

Roman Beznik izrazi pripombo na potek delavnice. Prosi za konstruktivne pripombe v povezavi z OPPN, ne le za kritike. Za problematiko prometne ureditve predlaga ločeno delavnico na temo prometa.

Mitja Dolinar meni da bi lahko podal laično študijo prometa. Z umestitvijo parkirišča na Vrščah se ne strinja. Zanima ga koliko parkirišč predvidevajo na parkirišču na Vrščah.  Kot rešitev predlaga Lip Bled. Ga. Fink pojasni, da kapaciteta parkirišča LIP ne dopušča več kot 225 vozil in 20 kamperjev,  z 1,5 obrata, kar ni dovolj, obenem pa je za slednje potrebno tudi soglasje lastnika – LIP Bled. Na Vrščah je planirano parkiranje 75 avtomobilov.
Roman Beznik potrdi da Turistično društvo Gorje zbira pobude za rešitev parkirne problematike.
Anja Bunderla pove da so bile v preteklosti že izvedene delavnice, na katerih so oblikovali pobude, ki so po njenem mnenju niso bile upoštevane. Ponovno predlaga da pašnik na Vrščah ostane pašnik.

Klinar Miha poudari, da nihče ni vprašal lastnikov, za njihovo mnenje, kaj storiti z zemljišči na območjih OPPN.  Župan Peter Torkar pove da pred dvema letoma ni bilo toliko interesa za OPPN, da je posledično zelo zadovoljen z odzivom deležnikov. V preteklosti je bilo razširjenih veliko kvazi informacij glede namena in vsebine OPPN, sedaj pa stvar zori. V preteklosti je bil namen občine le da uredi območje kot vstopno točko v Vintgar, kar pa ni uspelo. Pojasni kakšen je bil namen TD Gorje in kaj nas ob tem vodi (– legalizacija lope).  Zato sta občina Gorje in  TD Gorje še enkrat povabili prisotne in pripravljavce OPPN da bi prišli skupno do rešitev. Občina Gorje bo pripravila tudi študijo prometa. Pohvali preteklo delo TD Gorje in izpostavi problematiko masovnosti obiska. Poudari, da je bil na javni dražbi interes za nakup vezenin in vizija da se iz funkcionalne enote III. umakne glamping šotorišče.

Anja Bunderla pove da se brv čez Radovno ne more uvesti, zaradi Nature 2000. Ga. Fink pove da so za izgradnjo brvi že pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja.

Jaka Por poudari da nikomur ni v interes da se Vršče pozidajo. Pojasni rabo pašnika, če ne bo v uporabi se bo zarasel v nekaj letih. Ker se je zmanjšalo število živine, je v interesu  Agrarne skupnosti Podhom, da se del pašnika ki ni ključen za dostop živine do vode uporabi za parkiranje, z namenom da se zmanjšajo negativni učinki prometa skozi vas. Poudari razliko med dolgoročno in kratkoročno uporabo Vršč. Predlaga, da se išče vzdržna vsebina za dolgoročni razvoj Vršč – zaveda pa se , da na tem mestu dolgoročno ne pomeni tristo let. Poudarja, da karkoli se bomo dogovorili, bo trajalo vsaj pet let da se izvede – sprašuje se kam bomo dali maso avtomobilov, ki bodo prišli tako ali drugače do Podhoma.

Jure Soklič: Turistično društvo je že objavilo cenik za 2020. Imajo tudi opcijo enosmerne vstopnice. Iz dobrave je lepo označena pot za vintgar preko Črne Vasi. Predlaga tudi, da se ves promet usmeri na Blejsko Dobravo. Sprašuje se  zakaj v planu za promet 2020 ni omenjena varianta železnice.

Janko Rožič poudari, da je nujna izmenjava mnenj. Poudari da gre v primeru Vintgarja za izjemnost, ki mora biti temeljno vodilo pri usmerjanju pometa. Poudari da imamo v okolici tudi izjemne kulturne objekte, ki bi jih morali bolj izpostaviti. – kot je na primer Fabianova – Belarjeva vila, ki je bila pred prvo svetovno vojno najlepša hiša na kranjskem. Belar je skromno predstavljen. Lepi sta tudi restavracija Vintgar in cerkev sv. Katarine na Homu. Meni da je bolje da se objekt Vezenin podere, in obnovi vilo in doda sekundarne prostore. Predlaga tudi tudi več manjših parkirišč, med sabo povezanih v mrežo. Ljudje ne prihaja v prredmestja. Treba je paziti da ne izgubimo kulturnih in naravnih kvalitiet.

Milena Žnidar izpostavi da je potrebno vrisati meje Nature 2000 in TNP . Prav tako bi omejil  obisk v sotesko na račun kvalitete.

Mojca Kodrič se zavzema za več gostinstva – turisti namreč sprašujejo po tovrstnih storitvah. Želi da ponudimo slovensko hrano.

Milan Piko predlaga da se dela OPPN ‘brez prometa’. Da se ne stremi k številčnosti ampak temeljiti n kvaliteti doživljanja, ker je po njegovem potrebno uporabiti tudi v OPPN. Izpostavi drugačnost zasipskega dela pašnika – vezano na rabo. Poudari naj se ne gradi na masovnosti.

Jure Taburin meni da gre za napačen vris meje območja TNP na projekciji. Finkova odgovori da je meja umeščena s strani geodeta.

Ogris Kristl ml. poudari da je treba težiti k temu, da bo v postopku čim manj nezadovoljnih – po predvidevanju ne bo možno zadovoljiti kriterijev zadovoljnih.

Gorenc Dušan sprašuje kakšna je  usklajenost z drugimi občinami glede povratnih poti. Župan Peter Torkar odgovarja – suverenost občine prostorskih načrtov. Obravnava OPPN ni vezana na občini Bled in Jesenice. Vsaka občina izdela OPPN glede na svoje katarstrske meje. V primeru enosmernega prometa pa Turistično društvo aktivno sodeluje z občinama Bled in Jesenice, z lastniki zemljišč, in Slovenskimi Železnicami.

Barbara Dežman se pridružuje mnenju vseh ki težijo k ohranjanju zelenega dela brez parkirnega območja na Funkcionalnem območju 3. Sočasno zastavi  vprašanje glede razpisa obnove ceste za del Podhoma pod Pekarno. Glede na to da v preteklosti ni bil noben ponudnik izbran za rekonstrukcijo ceste, ali boste razpis ponovili ter kakšna je ocenjena vrednost razpisa. Župan Peter Torkar odgovori da je razpis v pripravi, ocenjena vrednost je  65000€. Hkrati se strinja s tem da tako območje dolgoročno ostaja čimbolj nedostopno, kot so primeri v tujini da je območje zaprto za promet, da težkega prometa ne spuščamo v osrčje lepot. Sočasno zastavlja vprašanje kaj v katero smer do tedaj. V času ko dolgoročne rešitve še iščemo, letos se soteska odpre aprila, do takrat potrebujemo rešitev.

Ogris Kristl ml. je mnenja da bo v prihodnje nedvomno povečanje množičnosti obiska. Roman Beznik poudari da je dolgoročni načrt Turističnega društva Gorje in Občine Gorje spraviti promet iz Gorij. Vsi aktivno iščemo rešitve.

Gospa Fink je za to, da se Vršče razvija v krajinskem smislu. Prometa ni. Kar bomo narisali v OPPN bo treba tudi izvajati. Poudari da če se travnik začne zaraščati bomo izgubili vrednoto. Poda pa tudi problem poseka nad Funkcionalno enoto 1, in problem Vezenin, ki stoji v varovalnem pasu reke Radovne. Industrijski objekt je nekvaliteta v prostoru.

Ga. Marija Race poudari da bi morali vsi razmišljati da je vstopna točka pri mostu ob Vezeninah.

  1. Bojan Jakopič izrazi mnenje, da je eno dolgoročnost drugo pa vprašanje kaj je kratkoročno Dolgoročnega centralnega parkirišča ne bo še nekaj let. Kakšna je kvaliteta življenja če ves promet obračamo in pošiljamo naokoli. Ali se na Vrščah tudi letos parkira, meni da je manjše zlo. Če se Vršč ne bo rešilo, se prometa ne bo obvladalo.

Zvone Muhič kakšna rešitev je v primeru da bo vstopna točka Vezenine kakšna je rešitev za prebivalce v objektu levo za stanovalce, ki imajo ljudi na dvorišču vsak dan.

Klinar Miha poudari,  da če ne bi agrarna skupnost čistila bi bilo že zaraščeno daje pobudo da se na Vrščah začasno parkira do čebelnjaka. S tem se razbremeni promet skozi vas Podhom. Pašnik poleti ni zaseden. Anja Bunderla pove da tam sploh ni dovoljeno parkiranje. Milan Piko nasprotuje in poudarja kompleksnost problema. Poudari da se tam nikoli ne bo moglo parkirati. Mnenja je da s tem da parkirišče narediš, avtomatično privabiš promet v vas. Njegov cilj je da se tudi v Funkcionalni enoti 1 ne bo parkiralo.

Janko Rožič meni da se je nocoj veliko stvari izkristiriziralo in da so soglasodajalci tudi če bi prepoznali kvalitete prostora. Predlaga menjavo zemljišč za stanovalce v neposredni bližini  Vezenin.

Ogris:  Če bi dali površino   v najem bi dobili dovolj sredstev za vzdrževanje površine in dolgoročno umestitev zavarovano območje. Še enkrat daje pobudo za začasno parkirišče.

Jure Soklič predlaga da, če agrarna skupnost nima krav, naj začnejo lastniki gojiti trto. 2011 ko se je delalo otroško igrišče se je po njegovem vedenju dalo v stoletni zakup , zato se po njegovem mnenju ni možno odstopanje v smislu namena razvijanja parkirnih površin.

Milena Dežman je tudi članica agrarne skupnosti. Vršče so del krme. Bil je čudovit za hojo in uživanje v naravi. Želi ohraniti pašnik v čim boljšem stanju. Poleti se intenzivno pogovarja s turisti. Všeč jim je naša narava, ki bi jo morali ohraniti. Turistom tudi veliko pomeni Triglavski narodni park. Želijo doživetje v naravi.

Kocjančič Jernej  – živimo v času ko so problem cestne povezave. Meni da je nujno da poiščemo začasno rešitev da se začasno umakne promet. Nedolgo nazaj je bilo na Žaleharjevemu travniku po dvesto avtomobilov dopoldne in dvesto popoldne. Če bi hoteli ohraniti pašnik, je potrebno vse splanirati in zasaditi z primernimi semeni. Otroško igrišče je sicer bilo , vendar se ni držalo predvsem zaradi nediscipliniranih vodnikov psov.

Kunšič Angelca bi omenila da v Vintgar hodijo ljudje tudi pozimi. Do vrat, mogoče kdo tudi čez. V Podhom hodijo tudi pozimi – izven sezone. Vstopno točko je treba pustiti tam kjer je, da bodo ljudje še vedno lahko šli v gostilno Vintgar, ali čez strmo stran. Predlaga da vsi dejansko tudi udejanjijo rejo živine ker je sicer edina možnost da se pašnik tako ohranja.

Aljaž Stošicki predlaga rejo živine, in animacije ljudi v Funkcionalnem območju 1, da bodo v primeru omejenega vstopa v Sotesko zamotili.

Predlog da se pisno podajo predlogi na spletna naslova občine in TD Gorje – Predlogi in pobude naj bodo naravnani konstruktivno. Rok oddaje predlogov je do konca januarja. Zapisnik bo objavljen na strani Občine in TD Gorje.