Poziv za zbiranje kandidatur za člana NO

Kandidacijska komisija imenovana na 10. redni seji UO TD Gorje dne 20.08.2020 v sestavi Mojca Kozomara, Igor Jan, Drago Jan in Mirjam Račič
Objavlja poziv za zbiranje predlogov za kandidata za člana NO TD Gorje (v skladu s 27. čl. Pravil društva). Mandat traja do naslednjih rednih volitev, ki bodo predvidoma izvedene v letu 2022 na rednem občnem zboru društva.

Rok za predložitev predlogov za člana NO začne teči z objavo predvidenega datuma sklica občnega zbora ( predvidoma v torek, 22.9.2020) in se izteče 5 dni pred zasedanjem občnega zbora ( predlogi prispeli na sedež društva najkasneje do 17.09.2020).

Predlog v pisni obliki se vloži osebno na sedežu društva vsaj 5 dni pred zasedanjem OZ, se pošlje po elektronski pošti na naslov [email protected], oziroma se pošlje s priporočeno poštno pošiljko s povratnico na naslov TD Gorje, Podhom 80, 4247 Zgornje Gorje.
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata.

Predsednik kandidacijske komisije
Jan Igor

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest