Untitled design (7)

Posvet o razvoju turizma v Gorjah 6.3.2020

Turistično društvo Gorje je v petek, 6.3.2020 ob 16:30 v avli osnovne šole Gorje izpeljalo prvi  Posvet o razvoju turizma v Gorjah. Na posvet so bile vabljene vse Gorjanke in Gorjanci ter vsi prijatelji Gorij z namenom spodbujanja razvoja turizma, krepitve turistične kulture ter uresničevanja skupnih ciljev turističnega razvoja v Občini Gorje in širše. Več glav več ve, zato smo stopili skupaj.

 

Delavnice so bile izvedene teden pred razglasitvijo pandemije. Med tem časom se je v turizmu marsikaj postavilo na glavo, marsikaj se še bo. Trenutna situacija bo zagotovo močno vplivala na realizacijo predlaganih idej.

 

Uvodno nam je najprej predavala gospa Miša Novak ter nas informirala o smernicah v turizmu. Nadaljevala je gospa Lea Ostrožnik Stegna iz podjetja Terme Olimia. Predstavila nam je njihovo zgodbo o uspehu. Od prvih vrtin in kopališča na prostem, do najbolj prepoznavne wellness destinacije v Sloveniji.

 

Sledile so delavnice po različnih tematskih sklopih. Udeleženci so se že pred prihodom lahko prijavili in pripravili na delavnice.

Tematski sklopi delavnic so bili sledeči:

 1. Doživetje Vintgarja.
 2. Pohodne poti in znamenitosti v Gorjah: Riklijeva, Miklavževa, Jakobova, Poglejska cerkev, Hotunjski vrh, Pokljuška soteska, Radovna, …
 3. Razvoj zimskega in letnega turizma na območju Zatrnika.
 4. Športni turizem in ribištvo.
 5. Kulturni dogodki.
 6. Prometna ureditev in parkirišča.
 7. Kakšnega turista želimo – koga želimo privabiti, kdo sedaj prihaja.

 

Z vami delimo kratke izsledke ter predloge, ki so nastali v okviru sklopov delavnic.

 

Doživljanje Vintgarja:

Sodelujoči so poskusili odgovoriti na vprašanja kako sotesko drugače videti in doživljati ter kako obisk narediti bolj interaktiven. Želeli bi si tematska vodenja z lokalnimi vodniki na različne teme kot so na primer hidrološki in geomorfološki pomen soteske, zgodbe Vintgarja in Gorij, »Fotosafari«, iskanje energetskih točk in podobno.

Pred vstopom v sotesko bi izkušnjo obiska popestrili z multimedijskim prostorom, ki bi ponujal program za različne ciljne skupine. Na ta način bi lahko tudi podaljšali sezono, mogoče celo na celo leto. Vključili bi lahko tudi stalne predstavitve znamenitih posameznikov, obrti, otroške razstave.

 

Pohodne poti in znamenitosti v Gorjah:

Udeleženci delavnice »Znamenitosti in pohodne poti v Gorjah« so bili večinoma mnenja, da je ena izmed glavnih pomanjkljivosti znamenitosti in pohodnih poti ta, da te niso dobro označene in promovirane. Menijo, da je premalo označb, te so včasih zavajajoče ali pa jih sploh ni. Za promocijo bi bilo potrebno ustvariti zloženko vseh pohodnih poti v Gorjah (lokalnih in tudi tistih ki grejo skozi Gorje), poti označiti na spletnih zemljevidih in dodati opise poti z informacijami o parkiriščih. Vse turistične ter gostinske delavce bi morali podučiti o poteh in znamenitostih, da bi lahko dodatno informirajo goste.

 

Pogovor je našel svojo pot tudi pri kulinariki; Gorje bi se lahko postavile na zemljevid hrane z avtohtono hrano in predelavo na ekološki način. Padla je ideja, da bi v Gorjah imeli tedensko tržnico lokalnih ponudnikov hrane, ki bi bili predstavljeni preko spletne aplikacije ali spletne strani.

 

Želeli bi si ureditve vaših jeder, popisa ter obnovitve korit in znamenj v Gorjah, bile so ideje da bi v Gorjah imeli kmečki muzej. Idej je bilo res veliko, delavnica je bila zelo dejavna.

 

Razvoj zimskega in letnega turizma na območju Zatrnika:

Udeleženci delavnice so bili uvodoma seznanjeni s ključnimi usmeritvami razvoja turizma na območju Zatrnika, ki so določene v zavezujočih pravnih aktih in sicer v:

 1. Strateškem delu veljavnega občinskega prostorskega načrta ( v nadaljevanju OPN Gorje);
 2. Zakonu o triglavskem narodnem parku;
 3. Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025

 

Sodelujoči so za razvoj predlagali sledeče:

Ugotovili so, da je potrebna celostna turistična ponudba na Zatrniku. Ciljne skupine turistične ponudbe naj bodo prijatelji narave, rekreativni športniki, pohodniki, družine, otroci ter mladostniki.

Zimska turistična ponudba naj se osredotoči na zimske športe, letna turistična ponudba naj se osredotoči na ureditev in trženje Pokljuške soteske v povezavi s sotesko Vintgar, ureditev dostopa na Hotunjski vrh s sedežnico in vzpostavitev letne sankaške proge, prog za gorske kolesarje, adrenalinskega parka z zip-line, vzpostavitev tematskih učnih pohodnih poti (gozdna, gobarska, bosonoga), omogočanje izposoje električnih in navadnih koles, oznaka kolesarskih stez, ponudba vodenih kolesarskih tur ter omogočanje šole jahanja.

Celoletna ponudba javnih prireditev naj se osredotoči na vsakoletno izvedbo ovčarskega bala, vključitev v program prireditev na Pokljuki, z organizacijo zimske vasi na Zatrniku, izvedbo nočne tekme teka na smučeh, izvedbo gorjanskega smuka ter izvedbo lokalnih kulinaričnih dogodkov v povezavi z obstoječo gostinsko ponudbo.

Turistična ponudba na Zatrniku potrebuje izboljšanje infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in zbiralnika vode za umetno zasneževanje, komunalno čistilno napravo, javne sanitarije, pokritost s signalom mobilnih telekomunikacij in interneta, ureditev centralnega parkirišča v Gorjah, redno avtobusno linijo, shuttle bus in ski bus linijo, ukrepe za umiritev prometa z osebnimi vozili in motorji, vključno s kategorizacijo državne ceste Krnica-Pokljuka kot občinske gorske ceste ter zgradnjo namestitvenih kapacitet z glamping objekti in prenovami zapuščenih pastirskih objektov.

 

Športni turizem in ribištvo

Sodelujoči na tej delavnici so podali predlog, naj se naredi analiza vseh športnih aktivnosti v občini Gorje ter se na podlagi tega sestavi plan kako upravljati z vsem kar imamo. Želeli bi celovitost ponudbe, usmerjeno v družinski turizem. Pripravili bi lahko paketno ponudbo storitev. Razvili bi ježo ter prevoz s konji, adrenalinski park, vodene kolesarske ture ter druge oblike organiziranega športa. V ta namen bi potrebovali dobro informacijsko točko ter označbe vseh kolesarskih in sprehajalnih poti. Če spodbujamo kolesarjenje potrebujemo tudi servis koles ter stojala za kolesa v Vintgarju in na poti v Radovno. Na področju lovstva bi lahko organizirali opazovanje živali. Pomembno je tudi ribištvo, ki se lahko promovira kot butično doživetje. Za ribiče bi lahko bolje uredili parkirišča ob Radovni. Za lažjo organizacijo bi morali z Bledom poenotiti smerokaze ter dopolnili označenost doline Radovne ter Pokljuke.

Za prepoznavnost in uporabnost je potrebna digitalizacija (umestitev v iskalnike, vodeni virtualni ogledi …), Dejavnosti je potrebno oglaševati preko različnih spletnih portalov.

 

Kulturni dogodki v Gorjah

 

V delovni skupini kulturni dogodki v Gorjah so najprej naredili pregled trenutnega stanja oziroma pregled dogodkov v lanskem letu. Izpostavili so 6 ključnih dogodkov (Jurjev semenj, Zvezde na snegu, Novoletni koncert godbe Gorje, Ovčarski bal na Zarniku, Pustovanje ,Vlečenje ploha).

Podali so kar nekaj zanimivih predlogov za popestritev dogajanja, ki bi zanimal tako domačine kot goste. Med najboljšimi so:

 • Festival folklore, kulinarike in domače obrti.
 • Vključitev tehnične kulture v ponudbo ( mlin v Grabču, zvončarstvo …).
 • Dnevi čebelarstva, zvončarstva in domače obrti.
 • Pevski nastopi, koncerti manjših glasbenih skupin, recitali. V poletnih mesecih v Poglejski cerkvi, kasneje v farni cerkvi.
 • Organizacija večera, kjer bi se lahko predstavili gorjanci s svojimi talenti.
 • Organizacija vodenih ogledov po gorjanskih cerkvah.
 • Manjše prireditve na vaškem trgu s prikazom starih običajev.
 • Udeležba turistov v čas, ko kmetje ženejo živino v planine na pašo.

Nujno je potrebno izdelati nek almanah, ki bi vseboval popis vseh zanimivih lokacij, objektov, popis kulturne dediščine. Ohranjanje pristne gorjanske govorice in to v smislu popisa originalnih gorjanskih izrazov. Seveda bi bilo vse to lepo imeti na nekem zemljevidu, ki bi ga lahko turisti uporabljali.

Pri organizaciji teh projektov bi morali sodelovati tako TD Gorje, kot občina ter društva in posamezniki. Idej za organizacijo ne primanjkuje, pomembno je le sodelovanje. Največje vprašanje pri tem je kdo je nosilec dogodka in kdo krije stroške – sodelovati bi morali vsi.

 

Prometna ureditev

Pristopiti je potrebno k ureditvi in enotni označitvi pešpoti in kolesarskih poti ter parkirišč, pri čemer je potrebno povezovanje s sosednimi občinami. Nujna je sanacija poškodovanih cestišč ob upoštevanju ohranjanja kulturne zgodovinske dediščine. Potrebna je povezava pešpoti ter kolesarskih poti v celoti z Bledom do Vintgarja in ostalih turističnih točk v občini, enotna označitev le teh, in postavitev klopic in košev za odpadke ob poteh.

Nujna je povezava poti. Cest naj se ne spreminja v kolesarske poti, saj tako le še bolj obremenimo promet.

 

Kraj potrebuje vsaj dva centralna parkirišča izven naselja (v smeri Bled in smeri Jesenice) z ustreznimi spremljajočimi objekti informacijskimi točkami in ustrezno komunalno ureditvijo, ter parkirišče, kot izhodno točko za nadaljnjo aktivnost (npr. V Radovno). Glede parkiranja bi se bilo potrebno dogovarjati tudi s sosednjimi občinami – predvsem Blejsko. Parkirišče na Lip-u je dobro izhodišče, a ga je potrebno boljše označiti.

 

V času sezone je pravočasno potrebno poskrbeti za ustrezni prometni režim. Ob ustrezni ureditvi infrastrukture je potrebno spodbujati javni prevoz, pešačenje in kolesarjenje. Na področju trajnostne mobilnosti predlagajo uvedbo izposoje koles in poenoten sistem z Bledom in Jesenicami ter električna kolesa.

 

Udeleženci so predlagali, da občina Gorje odkupi zazidljivo stavbno zemljišče v Krnici nasproti avtobusne postaje in tam uredi parkirne prostore za obiskovalce Radovne in Pokljuke.

 

Kakšnega turista želimo

V vseh skupinah so udeleženci izrazili mnenje, da si ne želijo masovnega turizma, pač pa kvalitetne goste, ki bi v Gorjah ostali več dni, vsaj en teden ali več. Ugotavljajo, da so Gorje najbolj primerne za družinski turizem, za ekološko ozaveščene goste in športnike vseh starosti. Moto ponudbe Gorij: športna aktivnost, mir, varnost, počitek in odmik od hitenja. V Gorjah bi bilo potrebno izdelati unikatno blagovno znamko, ki bo drugačna od ostalih turističnih krajev okrog nas.

 

Na vprašanje s čim bi jih pritegnili in kaj bi ponudili gostom, so prišle naslednje pobude:

 • Napraviti čim več tematsko raznolikih pohodnih poti in zanje napraviti enoten zemljevid. Poti bi razdelili na različne teme (Družinska oz. Otroška, kulturna dediščina, zdravilna, športna).
 • Objava lepih in zanimivih fotografij z našo naravo in ponudbo.
 • Izpostavitev voda – Gorje bi lahko predstavljali tudi kot kraj stoterih vodnih izvirov. Vodne izvire imamo vsepovsod, po travnikih, pašnikih, po gozdu, gorah, zato bi Gorje lahko postale kraj stoterih vodnih izvirov. Tudi sama soteska Vintgar je vodna zgodba reke Radovne, ki bo s svojim neizmernim vodnim bogastvom, brzicami, slapovi, šumenjem, ipd., vedno kraljevala na prvem mestu in bo vedno naš paradni konj. Vse ostalo naj bo samo dopolnitev njene zgodbe.